Humanness คือคุณภาพของบุคลิกภาพซึ่งมีลักษณะตามหลักการทางศีลธรรมที่แสดงความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์กับความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของผู้คน ความเป็นมนุษย์เป็นรูปแบบที่ได้มาและมีสติซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของบุคคลโดยตัวอย่างของหน่วยงานที่สำคัญ Humanness หมายถึงคุณธรรมสูงสุดศักดิ์ศรีของมนุษย์

ความเป็นมนุษย์นั้นมีคุณลักษณะหลายประการที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครและทัศนคติต่อโลก คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความมีน้ำใจการเสียสละเพื่อผู้อื่นความปรารถนาดีความจริงใจความเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทรความเคารพความสุภาพเรียบร้อยความซื่อสัตย์

มนุษยชาติคืออะไร

Humanness นั้นเป็นลักษณะบุคลิกภาพในการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก เคารพผู้คนส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีปรารถนาที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงใจ ยิ่งคุณลักษณะนี้ถูกเปิดเผยในความสัมพันธ์แบบรวมและระหว่างบุคคลเมื่อทำงานร่วมกันและสื่อสารกับผู้คนโดยตรง ในกลุ่มสังคมคุณภาพนี้เป็นการอ้างอิงมากที่สุด

คุณสมบัติของบุคลิกภาพนี้เกิดขึ้นจากตัวอย่างของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ การสำแดงหรือขาดวิธีการสำแดงของบุคคลนั้นมีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตภายในร่างกายและการถ่ายโอนโดยคนรุ่นเก่าสู่รุ่นน้อง

บทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพนี้เล่นโดยการเลี้ยงดูของแม่ซึ่งสร้างบรรทัดฐานของการใช้ชีวิตในครอบครัวซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณธรรมของเด็ก มีสถานการณ์ที่เด็กจำเป็นต้องแสดงคุณสมบัติทางศีลธรรมสูงโดยไม่ต้องเรียนรู้ล่วงหน้าและเป็นตัวอย่างซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและภายนอกของบุคลิกภาพที่กำลังเติบโต

ในกระบวนการของการพัฒนาและการขัดเกลาทางสังคมในกลุ่มบุคคลนั้นจะต้องแสดงความเป็นมิตรและการมีส่วนร่วมความสามารถในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ในกระบวนการเพื่อจัดรูปแบบและแสดงตำแหน่งของพวกเขาเพื่อปกป้องมัน ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ำการปฏิเสธโดยทีมหรือทีมเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการปรากฏตัวของบุคคลภายนอก เหตุผลของการแยกนี้คือปัญหาของความสำเร็จและศีลธรรมเป็นประเภทที่แตกต่างกัน

บุคคลเริ่มต้นแบบของกฎของความสัมพันธ์ในวัยก่อนเรียนที่อายุน้อยกว่าการเรียนรู้ทักษะทางวัฒนธรรมและสุขอนามัย เด็กที่เชื่อฟังข้อกำหนดของผู้ใหญ่มักจะทำตามกฎของตัวเองและควบคุมการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้โดยเด็กที่เหลือในกลุ่ม บ่อยครั้งที่เด็กเล็กหันไปหาผู้ใหญ่ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานของพวกเขาพร้อมกับขอให้ยืนยันกฎและนี่คือปัญหาของการปรากฏตัวของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นเพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ดูแลที่จะตอบสนองต่อคำขอ และเด็กที่ยื่นเรื่องร้องเรียนก็ควรที่จะหยุดเพื่อนของเขาอีกครั้งและเตือนกฎในกลุ่ม

กระบวนการของการก่อตัวของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของ "ตัวฉันเอง" เมื่อเด็กได้รับอิสรภาพและความต้องการพฤติกรรมของเขาเพิ่มขึ้นเพราะคนตัวเล็กเริ่มที่จะระบุว่าตัวเองเป็นสมาชิกของสังคม ในเวลานี้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับกฎและวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับการโต้ตอบกับตัวอย่างของวัตถุที่มีสิทธิ์ใกล้ที่สุด (พ่อแม่เพื่อนวีรบุรุษของหนังสือภาพยนตร์)

มนุษยชาติเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันมันแสดงออกผ่านการกระทำของบุคคลโดยไม่สะท้อนบุคลิกและทัศนคติที่แท้จริงของเขา ในความสัมพันธ์ทางการตลาดซึ่งก่อตัวขึ้นและประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่านิยมทางศีลธรรมและบุคลิกภาพไม่เชื่อมโยงกันเนื่องจากการแสวงหาสินค้าวัสดุคุณลักษณะของความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี มนุษยชาติมนุษยชาติกลายเป็นคำพ้องความหมายสำหรับความอ่อนแอแม้ว่าวรรณกรรมและภาพยนตร์มักจะเกินจริงอาการเหล่านี้ในตัวละครของพวกเขา

ความต้องการความรักการยอมรับการเคารพนั้นเกิดขึ้นได้จากการแสดงออกของความสนใจเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่น ความซับซ้อนของการปรากฏตัวของมนุษยชาติเช่นนี้คือคนจำนวนมากเติบโตขึ้นมาในสภาพที่น่าพอใจน้อยกว่าที่จำเป็นในการปลูกฝังคุณสมบัติดังกล่าว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่บิดามารดาเติบโตขึ้นในปลายศตวรรษที่ยี่สิบในประเทศ CIS ในเวลานั้นมันจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดและรูปแบบของการเลี้ยงดูเปลี่ยนไปเด็ก ๆ เติบโตขึ้นด้วยความรีบเร่งของข้อมูลโดยไม่มีตัวอย่างที่ดีการแก้ไขและสิทธิอำนาจของผู้ปกครอง

สำหรับการก่อตัวของมาตรฐานทางศีลธรรมและการปลูกฝังทักษะของการสำแดงองค์ประกอบที่สำคัญของพวกเขาคือครอบครัวและประเพณี ในครอบครัวเผด็จการที่ผู้ปกครองต้องการการยอมจำนนและอำนาจเด็ดขาดของพวกเขาเด็ก ๆ เติบโตขึ้นในฐานะนักฉวยโอกาสที่มีปัญหาในการสื่อสารอย่างชัดเจน เด็กที่อยู่ภายใต้วิธีการเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากเกินไปมีความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้คนและในครอบครัวซึ่งสามารถหาทางออกในลักษณะพฤติกรรมที่หลากหลายเช่นความก้าวร้าว

การปรากฏตัวของมนุษยชาติในคนที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวประชาธิปไตยเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากขึ้น ครอบครัวเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสอนให้เด็กรู้จักการเปิดกว้างต่อผู้อื่น สภาพแวดล้อมทางอารมณ์ในครอบครัวซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสนใจของเด็กความต้องการการดูแลและการเคารพเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการก่อตัวของค่านิยมทางศีลธรรมของเด็ก

การก่อตัวของมนุษยชาติส่งผลกระทบต่อจำนวนสมาชิกในครอบครัว เด็ก ๆ ที่เติบโตในหลายครอบครัวที่มีญาติหลายคนมีตัวอย่างพฤติกรรมและการแก้ไขสถานการณ์เจ้าหน้าที่และความคิดเห็นเพิ่มเติม ญาติจำนวนมากมีส่วนในการสร้างความเมตตาชุมชนมิตรภาพความเคารพความไว้วางใจและในครอบครัวดังกล่าวทักษะการเอาใจใส่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนประกอบของมนุษยชาติ

ปัญหาของมนุษยชาติมีอยู่ในตัวตนของมัน การแสดงออกของมันอยู่ในการรับรู้ของเราในตัวเราความสามารถของเราและคนอื่น ๆ หน้าที่ของเราการรับรู้ของสิ่งแวดล้อมตัวเราในโลกเช่นมีสิทธิในสถานที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ สำหรับส่วนใหญ่ปัญหานี้เป็นเพราะไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสำแดงของมนุษยชาติเป็นบรรทัดฐานในการสื่อสาร ความเมตตาการมีส่วนร่วมและคุณสมบัติทางศีลธรรมอื่น ๆ ของบุคคลสร้างความรู้สึกของความอ่อนแอและอันตราย นี่คือปัญหา

ในกระบวนการเติบโตและสำรวจสภาพแวดล้อมและโลกเด็ก ๆ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตผู้ใหญ่ใน“ ป่า” ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เด็ก ๆ รับรู้ผู้อื่นว่าเป็นคู่แข่งมากกว่าคู่ครองดังนั้นทัศนคติที่ไม่ดี

ปัญหาของมนุษยชาติต้องเผชิญกับทุกคนและทุกคนในชีวิตของพวกเขา ผู้คนต้องการการสนับสนุนจากบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากระหว่างการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบ แล้วก็มีความยากลำบากในการยอมรับการกระทำที่มีมนุษยธรรมของคนอื่น ท้ายที่สุดแล้วการรู้สึกถึงความสำคัญของมันผ่านการยืนยันจากภายนอกคุณจะต้องเปิดสู่ภายนอกนี้ การเปิดกว้างให้ผู้อื่นต้องการความเชื่อมั่นในตนเองและความมั่นใจในสิทธิของตนเอง ปัญหาเดียวกันของการสำแดงของมนุษยชาติและคุณสมบัติทางศีลธรรมอื่น ๆ ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการยอมรับสิทธิในชีวิตของเขาและสิทธิในการมีชีวิตของผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่าผู้ปกครองซึ่งเป็นแม่ในปีแรกของชีวิตที่เรียกว่าความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐานในโลกกำลังสอนการยอมรับสิทธิในการใช้ชีวิต เมื่อเขาไม่อยู่ที่นั่นบุคคลนั้นจะรู้สึกถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมดังนั้นเขาจะปกป้องตัวเองและดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น บุคคลที่มีความสามารถในการแสดงความเป็นมนุษย์มีความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มันถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ตัวเองผ่านทางเลือกที่ใส่ใจหรือโดยแม่

ตัวอย่างของผู้ปกครองของทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นทำหน้าที่เป็นสถานการณ์พฤติกรรมเบื้องต้นสำหรับเด็ก การปกป้องจากโลกความคิดในการต่อสู้การส่งเสริมข้อสงสัยของแต่ละบุคคลในจุดแข็งความสามารถและสิทธิของตนเองนำไปสู่ความยากลำบากในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และความต้องการของพวกเขาไปสู่ปัญหาของการทำความเข้าใจหรือการขาดประโยชน์ดังกล่าวของมนุษยชาติ

ตัวอย่างของมนุษยชาติจากชีวิต

มนุษยชาติในสังคมได้กลายเป็นกระแสความสัมพันธ์ที่สร้างเงื่อนไขในการทำความเข้าใจคุณค่าของแต่ละคน สิ่งนี้ช่วยในการทำความรู้จักกับคนที่อยู่รอบตัวพวกเขาดีขึ้นค้นหาคนที่มีความคิดเหมือนกันและปรับปรุงการสื่อสาร ผู้คนเริ่มเข้าถึงคนที่สนใจพวกเขาอย่างแท้จริง คนที่ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาที่มีต่อชีวิต

ในกิจกรรมมืออาชีพมนุษยชาติก็แสดงออกมา อาชีพที่มีมนุษยธรรมมากที่สุดคือแพทย์ครูผู้ช่วยชีวิต

การพูดของผู้ช่วยชีวิต ในปี 2015 ชายสี่คนจากรัฐฟลอริดาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีต่อผู้สูงอายุคู่หนึ่ง พวกเขาตัดหญ้ากวาดหญ้าและเปลี่ยนยางในรถของคู่สามีภรรยาสูงอายุและยังพาชายชราไปโรงพยาบาลทันเวลาและเข้ารับการผ่าตัดที่ยืดอายุของเขา ตามที่หัวหน้าแผนกดับเพลิงซึ่งสมาชิก Timur ทำงานพวกเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่พวกเขาทำเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากฟีดข่าวในเครือข่ายสังคม

การปรากฏตัวของมนุษยชาติช่วยชีวิตคนที่รัก นี่คือการแสดงออกโดยธรรมชาติของความต้องการความรักและการยอมรับ มันง่ายมากที่จะเปิดเผยความเป็นมนุษย์มันก็พอที่จะเริ่มพูดได้เหมือนวัยรุ่น ที่ดับลินสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มเจมี่อายุ 16 ปีช่วยชายด้วยการถามคำถามเดียวว่า "คุณสบายดีไหม?" เป็นคำถามที่ง่ายและดีมาก ชายคนนั้นกำลังจะกล่าวคำอำลากับชีวิตเด็กชายถามเขาแล้วพวกเขาก็คุยกัน ในที่สุดในอนาคตผู้ชายคนนี้กลายเป็นพ่อที่มีความสุข

การปรากฏตัวของมนุษยชาติเสริมสร้างชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลสัตว์ในการช่วยชีวิตหรือเป็นความสนใจปกติของรัฐและความต้องการของเพื่อนและคนแปลกหน้า การมีส่วนร่วมในชีวิตนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าความคิดที่โง่และน่ารังเกียจเกี่ยวกับความเลวของพวกเขาเป็นความผิดพลาด Humanness เป็นลักษณะบุคลิกภาพการสำแดงเป็นความแข็งแกร่งของบุคลิกภาพมันเป็นคุณค่าที่ปรากฏขึ้นอย่างมีสติ

เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการปรากฏตัวของมนุษยชาติตามคำร้องขอของประชาชนมันเป็นทางเลือกที่มีสติ ทางเลือกนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเองในฐานะบุคคลบุคคลอุดมคติในอุดมคติที่สามารถทำได้มากกว่าเพียงแค่อยู่

ดูวิดีโอ: มนษยชาต วงคนไถ (ตุลาคม 2019).

Загрузка...