สถานะทางสังคมคือตำแหน่งที่บุคคลหนึ่งครอบครองในระบบสังคมแบบลำดับชั้นซึ่งรวมอยู่ด้วย (กลุ่มระบบย่อยทางสังคมที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นทางเลือก) นี่คือตำแหน่งทางสังคมของบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นโดยการกำหนดกฎหมายของการมีปฏิสัมพันธ์ (สิทธิและหน้าที่, ลักษณะเฉพาะของการมีปฏิสัมพันธ์และลำดับชั้นของการอยู่ใต้บังคับบัญชา) สถานะของแต่ละบุคคลจะถูกกำหนดโดยสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงและมีความสำคัญสำหรับกลุ่มสังคมที่กำหนด: ระดับชาติ, อายุ, ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคมจะถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกและความสำเร็จเช่นสถานะของพลังงานความเป็นอยู่ที่ดีของวัสดุและโอกาสที่มีอยู่ บ่อยครั้งมากในการกำหนดสถานะของกลุ่มทางสังคมที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะและความรู้ของบุคคลคุณสมบัติส่วนบุคคลของเขาความสามารถพิเศษในการสื่อสารการศึกษา

แนวคิดของสถานะทางสังคมนั้นมีอยู่ในกระบวนการเปรียบเทียบตำแหน่งของบุคคลหนึ่งกับตำแหน่งของบุคคลอื่นเท่านั้น มันแสดงให้เห็นถึงสถานที่บางอย่างในลำดับชั้นสะท้อนให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างของสังคม สถานะสูงทำให้เป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อหลักสูตรของการพัฒนาสังคมและประวัติศาสตร์เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษสถานที่พิเศษ

สถานะทางสังคมของบุคคลนั้นไม่เพียง แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์พิเศษ แต่ยังกำหนดภาระผูกพันบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบางอย่างพฤติกรรมที่คาดหวังและการดำเนินการตามบรรทัดฐานที่กำหนดโดยสังคม ตำแหน่งทางสังคมที่แสดงนั้นได้รับการสนับสนุนโดยกลไกทางสังคมที่เข้มงวดซึ่งไม่เพียง แต่กำหนดภาระหน้าที่และให้สิทธิ แต่ยังสนับสนุนการกระจายตัวของผู้คนในชั้นทางสังคมที่กำหนด ระดับของการพัฒนาโดยทั่วไปของสังคมขึ้นอยู่กับว่าการกระจายตัวทางสังคมทางสังคมและการปฏิบัติตามการแสดงออกของพฤติกรรมกับสถานะที่กำหนดอย่างระมัดระวัง ทุกอย่างละเอียดยิ่งขึ้นสอดคล้องกับใบสั่งยายิ่งผสมน้อยลงในการแสดงออกที่สังคมที่มีการจัดระเบียบสูงมากขึ้นจะได้รับการพิจารณา

เพื่อกำหนดสถานะทางสังคมของแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงระดับรายได้สิ่งสำคัญในทรัพย์สินวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตำแหน่งในระบบการแบ่งงานสถานที่ที่อยู่ในลำดับชั้นทางการเมืองระดับการศึกษาตัวบ่งชี้โดยกำเนิด (สัญชาติกำเนิดและ .d.) ตามเกณฑ์เหล่านี้แต่ละคนมีสถานะทางสังคมที่สะท้อนถึงระดับของแต่ละพารามิเตอร์ในเวลาเดียวกัน (ชายหนุ่มเป็นสถานะทางสังคมที่สัมพันธ์กับอายุวิศวกรสะท้อนถึงสถานะที่สัมพันธ์กับอาชีพผู้ผูกขาดแสดงสถานะตามทรัพย์สินที่จับต้องได้)

แต่การประเมินจำนวนทั้งสิ้นของหมวดหมู่เหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงระบบภายในของค่านิยมของมนุษย์จะไม่ให้ความเข้าใจที่เพียงพอเนื่องจากมีสถานะหลักบนพื้นฐานของการรับรู้ตนเองของบุคคลและวิถีชีวิตที่เขายึดถือ นั่นคือบุคคลที่มีภูมิหลังที่ดีมีการศึกษาที่สูงขึ้นหลายแห่งและวงสังคมที่ชาญฉลาดสามารถนำไปสู่วิถีชีวิตของชายขอบซึ่งจะสะท้อนถึงสถานะของเขา

แนวคิดนี้เชื่อมโยงอย่างหนาแน่นกับแนวคิดของศักดิ์ศรีทางสังคมซึ่งสะท้อนถึงตำแหน่งที่อยู่ในความต้องการและเป็นที่เคารพในสังคม นี้อาจเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงหรือพื้นที่ที่อยู่อาศัยสถานที่เข้าชมและการศึกษาที่ได้รับ

สถานะทางสังคมคืออะไร

แนวคิดของสถานะทางสังคมเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่ถูกครอบครองและยังสะท้อนถึงลำดับชั้นของโครงสร้างของกลุ่มทั้งหมด ลักษณะสถานะไม่ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลนั้นจะถูกกำหนดโดยสังคมโดยรอบ endowing หรือกีดกันการทำงานบางอย่างบนพื้นฐานของปัจจัยที่ไม่ได้เสมอวัตถุประสงค์ ควรสังเกตว่าสถานะทางสังคมที่ถูกครอบครองนั้นไม่ใช่แนวคิดที่คงที่และการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ภายนอกหรือตามการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง นอกจากนี้สถานะสามารถหยุดอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าบุคคลออกจากกลุ่มทางสังคมนี้หรือยุติการสร้างกิจกรรมของตนบนพื้นฐานของกฎที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของผู้คน

การเพิ่มสถานะทางสังคมเป็นไปได้ด้วยความพยายามอย่างอิสระและแรงบันดาลใจของบุคคล (ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมการสร้างขบวนการทางสังคมการเพิ่มจำนวนคำสั่งที่ดำเนินการ) รวมทั้งเนื่องจากกระบวนการทางสังคม (ความขัดแย้งทางทหารการเปลี่ยนแปลงและการยึดอำนาจ

สถานะของบุคคลหนึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนบุคคลและสังคมสาธารณะซึ่งเกิดจากการที่บุคคลเข้าสู่กลุ่มทางสังคมในระดับที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน สถานะส่วนบุคคลรวมถึงสถานที่ที่บุคคลหนึ่งครอบครองในกลุ่มเล็ก ๆ (ครอบครัว, กลุ่มเพื่อนใกล้เคียง, ทีม, ฯลฯ ) ตำแหน่งที่นี่ถูกควบคุมโดยคุณสมบัติส่วนบุคคลและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิผล ยิ่งคนรับรู้คนอื่นดีเท่าไรจำนวนอารมณ์ในแง่บวกก็ยิ่งรู้สึกในทิศทางของเขามากเท่าไรสถานะของเขาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การปรับตำแหน่งของพวกเขาในกลุ่มเล็ก ๆ นั้นค่อนข้างเรียบง่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในตำแหน่งซึ่งส่วนใหญ่กำหนดโดยการรับรู้ทางอารมณ์และสะท้อนถึงความสัมพันธ์และกระบวนการของพวกเขา

ตำแหน่งทางสังคมและสังคมของบุคคลรวมถึงสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากที่จัดสรรตามประเภทบางประเภท (เพศ, ประเทศ, ศาสนา, อาชีพ, สถานที่พำนัก ฯลฯ ) การรับรู้คุณภาพและลักษณะของบุคคลในระดับนี้ไม่ได้ควบคุมโดยกลุ่มคนและผลกระทบของพวกเขา แต่โดยตำแหน่งระดับโลกของหมวดสังคมนี้ในสังคม มันคือการขาดความยืดหยุ่นในเรื่องนี้และขนาดของการรับรู้ที่อธิบายทัศนคติเสื่อมเสียบนพื้นฐานของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาการกดขี่สิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานของลักษณะทางเพศและความชอบทางศาสนา

สถานะทางสังคมและบทบาททางสังคม

แนวคิดของสถานะและบทบาทไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก สถานะทางสังคมเป็นสถานที่และบทบาททางสังคมเป็นความคาดหวังจากบุคคลตามสถานะนั้น ในบทบาททางสังคมมีสองทิศทางหลัก สิ่งเหล่านี้คือความคาดหวังตามมาตรฐานจารีตประเพณีและความคาดหวังของสังคมและวิธีการที่บุคคลตระหนักถึงตัวเองตามสิ่งนี้เช่น วิธีที่แบบจำลองบทบาททางสังคมและจิตใจมีการปฏิบัติตามหรือละเมิดในระดับพฤติกรรม

สถานะถูกกำหนดโดยความสำเร็จและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ถูกใช้เพื่อกำหนดบทบาททางสังคม สิ่งเหล่านี้รวมถึงระดับของอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องใช้ในการแสดงบทบาทวิธีที่ได้รับ (จากการให้กำเนิดเช่นเพศหรือการได้มาเช่นสถานะของแม่) ขนาดของการสำแดง (บทบาททางสังคมบางอย่างมีขอบเขตทางโลกหรือทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน . นอกจากนี้บทบาทสามารถจัดตั้งขึ้นได้หรือไม่ก็ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้หากมีสถานะและการเปลี่ยนแปลงบทบาทจะเกิดขึ้นวันละหลายครั้งการเปลี่ยนสถานะต้องใช้เวลามากขึ้น จำนวนบทบาททางสังคมสอดคล้องกับจำนวนสถานะทางสังคม การเป็นแม่ของเด็กโดยสถานะต้องมีความรับผิดชอบบางอย่างในระดับบทบาท ในหลาย ๆ ทางสิ่งนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงและความขัดแย้งเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับการเลือกที่จะตอบสนองความคาดหวังของบทบาทที่แตกต่างกัน บทบาทมืออาชีพและครอบครัวมักจะชนกันบังคับให้คนเลือกที่จะเล่นเพียงสิ่งเดียวเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญและเด็ก ๆ ในเวลาเดียวกัน

รวมถึงการกระทำตามลำดับที่คาดหวังไว้บทบาททางสังคมส่วนใหญ่ทำให้ตัวประกันบุคคลประสบความสำเร็จของเขาเอง ดังนั้นแพทย์จะถูกคาดหวังว่าจะพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือการโจรกรรมและจากหัวหน้าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด ในสังคมอื่นการรับรู้นี้อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากมีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อสถานภาพและบทบาททางสังคมที่แตกต่างกัน ในบางประเทศผู้ปกครองรับและรับเด็กจากโรงเรียนจนถึงชั้นเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เด็กอายุเจ็ดขวบสามารถเอาชนะการเดินทางสองชั่วโมงด้วยการถ่ายโอนหลายครั้ง

ความล้มเหลวในการบรรลุบทบาททางสังคมที่คาดหวังมักนำมาซึ่งการลงโทษ นี่อาจเป็นการตำหนิติเตียนทางสังคมของสังคมและการไม่รับบุคคลดังกล่าวเข้าสู่แวดวงของตนเองหรืออาจเป็นการลงโทษทางกฎหมาย (การกีดกันสิทธิของผู้ปกครองหากแม่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ปกครองการไล่ออกหรือจำคุก) ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์และบทบาทของมันทำให้เกิดความชั่วร้ายมากมายในสังคมเพราะ ขู่ว่าจะบ่อนทำลายระบบการคาดเดาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งหมด สิ่งนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานทางศีลธรรมที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่งในหลาย ๆ ด้านอาจขัดแย้งกับความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล นักบวชที่กำลังฟังเพลงฮาร์ดร็อคจะทำให้เกิดความสับสนและการเล่นในวงร็อคอาจทำให้เกิดการคุกคามในที่สาธารณะ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของเขาจะไม่ขัดแย้งกับกฎที่กำหนดโดยบทบาทของนักบวช แต่ความจริงที่ว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับมุมมองและความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ถือเป็นการเบี่ยงเบนจากบทบาททางสังคมที่กำหนด

นอกจากนี้สถานะทางสังคมหลายแห่งจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามบทบาททางสังคมหลายอย่าง สถานะของภรรยารวมถึงบทบาทของพยาบาลแพทย์ภารโรงผู้เป็นที่รักและอื่น ๆ สถานะทางสังคมของผู้อำนวยการอาจรวมถึงการเติมเต็มบทบาทมืออาชีพทั้งหมดของพนักงานในปัจจุบัน

การมีกรอบและข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาททางสังคมทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนสามารถคาดเดาได้มากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับความมั่นคงทางสังคมโดยรวมและการลดลงของความกังวลภายในของแต่ละบุคคล ระบบความคาดหวังของบทบาทนี้ในฐานะการควบคุมของสังคมเริ่มต้นและหยั่งรากจากวัยเด็ก กระบวนการนี้เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมเมื่อผ่านเกมและคำอธิบายของผู้ใหญ่ดูภาพยนตร์และอ่านนิทานเด็กดูคนรอบตัวเด็กดูดซับและจดจำกฎของพฤติกรรมในสังคม ความแตกต่างระหว่างเกมของเด็กสร้างขึ้นบนสิ่งนี้ - ตุ๊กตาทารกพันตัวเล็ก ๆ และเด็กชายสร้างปราสาทซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการรับบทบาทต่อไปของผู้ใหญ่ ในทำนองเดียวกันผู้ปกครองสอนเด็ก ๆ - หญิงเชื่อมต่อกับความช่วยเหลือในครัวเรือนเด็กชายมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมบ้าน การอบรมเลี้ยงดูของเจ้าหญิงนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงดูเด็กในชนบทอย่างมีนัยสำคัญและทักษะด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ตามสถานะนั้น

การปฏิบัติตามบทบาทอย่างเข้มงวดและการมีความคาดหวังแบบโปรเฟสเซอร์บางอย่างช่วยให้กระบวนการสื่อสารมีความรวดเร็วเพื่อเพิ่มระดับความไว้วางใจ ไปที่สำนักงานของแพทย์แต่ละคนฟังคำแนะนำของเขาและใช้ความช่วยเหลือ หากไม่มีบทบาททางสังคมที่กำหนดโดยสถานภาพทางสังคมในขั้นต้นมันจะต้องตรวจสอบความพร้อมของประกาศนียบัตรความถูกต้องของพวกเขาทักษะการปฏิบัติสามเท่าที่ได้รับจากแพทย์และจากนั้นใช้เวลานานในการจัดการกับแรงจูงใจภายในของกิจกรรมของเขา

ประเภทของสถานะทางสังคม

แต่ละคนมีสถานะทางสังคมหลายสถานะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกลิดรอนสถานะใด ๆ ในสังคมสังคม แม้ในสถานการณ์ที่ถูกลิดรอนสถานะหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทันทีแทนที่เขา (นักบัญชีกลายเป็นคนว่างงานหลังจากถูกไล่ออกภรรยากลายเป็นแม่ม่ายหลังจากสามีเสียชีวิตนักเรียนกลายเป็นนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา)

ภาพสถานะมาพร้อมกับสถานะทางสังคมทุกประเภทและสะท้อนให้เห็นถึงการรวมกันของความคิดและความคาดหวังจากบุคคลในหมวดหมู่นี้ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดทางสังคมที่บุคคลต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นเขาอาจสูญเสียสถานะที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นนักบวชไม่ควรนอนเมาภายใต้รั้วครูไม่ควรหาเงินพิเศษจากการค้าประเวณีและแพทย์ไม่สามารถลืมที่จะโทร

มีสถานะทางสังคมเริ่มแรกที่กำหนดพัฒนาการที่ตามมาของบุคคลมุมมองของเขาและการรับรู้โลกเป็นส่วนใหญ่กำหนดพฤติกรรมและไม่ได้รับการแก้ไข ขึ้นอยู่กับสถานะโดยธรรมชาติแรกเหล่านี้ความแตกต่างแรกในความสามารถของระดับลำดับชั้นที่ครอบครองจะปรากฏขึ้น ลักษณะทางชีววิทยาที่กำหนดไว้ (สัญชาติเพศ) เกี่ยวข้องกับการกำเนิดหรือสถานะที่กำหนด สถานะเหล่านี้ได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับผลกระทบ แต่ด้วยการพัฒนายาทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนเพศให้สอดคล้องกับความรู้สึกภายใน นอกจากนี้เด็กที่เกิดในประเทศอื่นในลักษณะพฤติกรรมและลักษณะภายนอกของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปของประเทศที่พวกเขาถูกนำขึ้น เช่นเดียวกันในเด็กผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นเนื่องจากความสามารถในการปรับตัวสูงของอายุเด็กซึมซับวัฒนธรรมของประเทศที่พำนักอาศัย นอกจากนี้สถานะโดยธรรมชาติแสดงความเป็นพันธมิตรและบริจาคบุคคลที่มีบทบาททางสังคมโดยอัตโนมัติ (ลูกชายบุตรบุญธรรม detdomovots)

บนพื้นฐานของสถานะโดยธรรมชาติ, ส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้น - ภาระผูกพันของการรับราชการทหาร, การอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ความรุนแรงของการลงโทษทางอาญา ฯลฯ

มีสถานะที่ได้มาซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์สำคัญ ดังนั้นเจ้าชายจึงกลายเป็นกษัตริย์เจ้าสาวกลายเป็นภรรยาหลังจากงานแต่งงาน มันเป็นสถานะที่ได้มาซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับครอบครัว - เมีย (แม่สามี - พ่อ - สามีสามี ฯลฯ )

สถานะที่บรรลุแล้วเป็นประเภทที่ได้มา แต่สะท้อนถึงความปรารถนาอย่างมีสติของบุคคลและความพยายามอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการเปลี่ยนแปลง (มักเพิ่มขึ้น) สถานะทางสังคมของพวกเขาเอง ส่วนใหญ่แล้วประเภทนี้จะอธิบายหมวดหมู่มืออาชีพซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนความพยายาม - เพื่อขอรับการรับรองเพิ่มเติมดำเนินการแคมเปญที่ประสบความสำเร็จแสดงคุณสมบัติส่วนบุคคลของความเพียรและความสามารถ การเพิ่มสถานะทางสังคมเช่นการลดระดับลงนั้นจำเป็นต้องมีการตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นให้พูดคุยเกี่ยวกับการปรับไม่เหมาะสมและการสูญเสียการรับรู้ตนเองอย่างเพียงพอ

สถานภาพทางสังคมที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีมา แต่กำเนิด การศึกษาการมีอยู่ของคนรู้จักหลากหลายโอกาสในการเดินทางและความรู้ของโลกเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับสถานะที่สูง อย่างไรก็ตามมีรูปแบบที่น่าสนใจหนึ่งอย่าง - สถานะสูงที่ประสบความสำเร็จนั้นสำคัญกว่าการกำเนิด นี่เป็นเพราะการรับรู้บุริมภาพโดยสังคมแห่งความสำเร็จและไม่ได้รับไม่ว่าตำแหน่งเริ่มต้นจะเป็นอย่างไร

สถานะที่กำหนดได้มาโดยไม่คำนึงถึงความต้องการและความพยายาม ดังนั้นอายุเป็นสถานะที่มีมา แต่กำเนิดและสถานการณ์ในครอบครัว (เช่นภรรยาคนที่สอง) เป็นสถานะที่ได้มาที่กำหนด

นอกจากนี้ยังมีสถานะทางสังคมแบบผสมหรือความคลาดเคลื่อนสถานะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย (ความวุ่นวายทางการเมืองสงครามการสูญเสียงานหรือสุขภาพ) ในกรณีเช่นนี้เจ้าของโรงงานหลายแห่งสามารถเช่าอพาร์ทเมนต์หนึ่งห้องในสภาพแย่มากและศาสตราจารย์ด้านไซเบอร์เนติกส์สามารถทำงานเป็นภารโรงได้

มีสถานะทางสังคมหลักเช่นนี้ โดยปกติแล้วบุคคลสำคัญจะถูกยึดครองโดยสถานะทางวิชาชีพของเขาซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกสภาพแวดล้อมโอกาสทางการเงินที่เขามีให้ สำหรับประเทศปรมาจารย์ที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้หญิงสถานะหลักของเธอคือเพศ ในการพิจารณาสถานะทางสังคมที่สำคัญที่สุดนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเป็นจริงโดยรอบและลักษณะของวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นตั้งอยู่

นอกจากนี้ยังมีสถานะรองซึ่งแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งต่อวันหรือต่อฤดูกาล บัตรประจำตัวกับพวกเขาไม่มีนัยสำคัญและปรากฏเฉพาะในกรณีพิเศษ นี่อาจเป็นสถานะของรถโดยสารหรือผู้ชมในคอนเสิร์ตคนเดินเท้าหรือผู้ซื้อ

ตัวอย่างสถานะทางสังคม

ตัวอย่างสถานะทางสังคมทุกประเภทแสดงให้เห็นเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นสถานะที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในคนทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคือบุคคล มันเป็นแบบทั่วไปและเบลอนำเสนอนิรนัยที่ไม่ได้นำมาพิจารณาเมื่อพิจารณา ตัวอย่างเพิ่มเติมของสถานะพิการ แต่กำเนิดอาจเป็นสัญชาติเช่นเดียวกับความเป็นพลเมืองและการมีปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองสถานะอาจโดยการรวมกันของพวกเขาสร้างหนึ่งในสาม สถานะ Inborn ซึ่งกำหนดเพศยังให้สถานะทางสังคมและบทบาทบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา (ลูกสาวหรือลูกชายน้องสาวหลานสาวกำพร้า)

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

ซึ่งแตกต่างจากพิการ แต่กำเนิดและในทางปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขได้สถานะเป็นฉากจะเติมเต็มชีวิตของเราและสามารถแสดงให้เห็นได้โดยตัวอย่างของผู้เข้าร่วมในการนัดหยุดงานผู้มาเยี่ยมชมโรงภาพยนตร์หรือคาเฟ่ผู้โดยสารรถแท็กซี่หรือรถไฟ สถานะเหล่านี้สามารถทำซ้ำในชีวิตของคนคนเดียวกันเป็นระยะและไม่มีอิทธิพลพิเศษใด ๆ ต่อภาพรวมของชีวิตพวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ตรงกันข้าม

สถานะที่ประสบความสำเร็จมักจะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติระดับมืออาชีพและสถานะและมักจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของตนเอง นี่อาจเป็นอาชีพ (แพทย์, ตำรวจ, ทนายความ, นักชีววิทยา), ตำแหน่ง (ประธาน, รองศาสตราจารย์, ผู้นำ), ตำแหน่งชีวิต (downshifter, vagabond) สถานะทางสังคมที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ หมวดหมู่เช่นขโมยฆาตกรผู้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย นี่คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญสะท้อนความพยายามที่ผิดหรือขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา

สถานะที่ประสบความสำเร็จมักเป็นเครื่องหมายประจำตัวภายนอก - แพทย์ทหารพนักงานของกรมกิจการภายในพนักงานดับเพลิงสวมเครื่องแบบนักกีฬามีเหรียญและถ้วยแม้นักโทษจะมีระบบการระบุลำดับชั้นภายนอกของตนเองในรูปแบบของรอยสัก

การปรากฏตัวของสถานะทางสังคมไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมได้อย่างเต็มที่เสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทนต่อทั้งแนวพฤติกรรมและการโต้ตอบภายนอกและไม่ทำลายสถานะอื่นใด

วิธีปรับปรุงสถานะทางสังคม

สถานะทางสังคมไม่ถาวรและเป็นธรรมชาติความปรารถนาของแต่ละคนคือการเพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มีชื่อเสียงสถานที่อยู่อาศัยค่าจ้างที่สูงขึ้นและในบางประเทศมีแม้แต่เพศที่ต้องการ คนบางประเภทไม่สามารถส่งผลกระทบต่อ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและสัญชาติมาก่อน แต่สิ่งต่างๆในโลกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและคุณสามารถปรับปรุงสถานะทางสังคมของคุณได้

การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลิกภาพและการมีอยู่ของความทะเยอทะยาน หากปราศจากความปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตของพวกเขาและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดความก้าวหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้ใช้ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่การเลือกงานจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ ผู้ที่เชื่อว่าพวกเขามีประสบการณ์หรือความรู้ไม่เพียงพอกำลังมองหางานที่มีค่าแรงต่ำหรือสภาพการทำงานที่ไม่ดีและใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยวิธีนี้ ในขั้นตอนนี้การหยุดและเริ่มพิจารณาตำแหน่งงานว่างของ บริษัท และตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนดี คุณสามารถส่งประวัติย่อของคุณให้พวกเขา แต่เป็นการศึกษาที่ดีที่สุดเกี่ยวกับข้อกำหนดของนายจ้าง - นี่จะเป็นกลยุทธ์ของคุณในการปรับปรุงสถานะทางสังคมของพวกเขา ศึกษาโปรแกรมที่จำเป็นดึงระดับความสามารถในภาษาต่างประเทศและเมื่อเวลาผ่านไปประวัติย่อของคุณจะดีที่สุดในบรรดาผู้ที่อ้างว่างานที่เหมาะสมและน่าสนใจ

ดูว่าคนที่คุณชอบอยู่แบบไหน ประเมินอย่างรอบคอบว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างไรกับคนที่พวกเขาสื่อสารด้วยเวลาที่พวกเขาทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองและในด้านใด บางทีคุณอาจสังเกตว่าคืนวันศุกร์คน ๆ นี้ไม่ได้อยู่ในบาร์ แต่เรียนโปรแกรมบัญชีและแทนที่จะดูรายการเลือกที่จะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในศูนย์รวมความบันเทิงกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทุกครั้งที่คุณต้องการยกระดับของคุณ: ถ้าตอนนี้คุณไม่สามารถซื้ออาหารกลางวันได้คุณต้องหาโอกาสที่จะกินอาหารจานด่วนเมื่อมันกลายเป็นบรรทัดฐานถึงเวลาที่จะเริ่มไปโรงอาหารหรือร้านกาแฟที่เรียบง่าย ปรุงอาหาร ควรจะสร้างชีวิตขึ้นบันไดโดยประมาณ อย่าบันทึก แต่มองหาวิธีในการพัฒนา

ตำแหน่งหรือโอกาสที่ดีกว่าเสมอในการเปิดธุรกิจของคุณ ในการเลือกของพวกเขาที่จะลงทุนพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของสภาพแวดล้อม หากคุณต้องการเปิดร้านอาหารวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนทำอาหารและถ้าคุณต้องการตำแหน่งใน บริษัท ระหว่างประเทศคุณควรศึกษาอย่างน้อยสองภาษาต่างประเทศอย่างสมบูรณ์

นอกเหนือจากทักษะและความรู้ในทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงแล้วยังจำเป็นต้องมีความรู้และนิสัยพิเศษที่สอดคล้องกับสไตล์สังคมนี้ ตำแหน่งผู้บริหารจะต้องเรียนรู้มารยาททางธุรกิจและจิตวิทยาการจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสนามกิจกรรมหรือระดับของงานที่ดำเนินการต้องมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ และทั้งสไตล์พฤติกรรมและสไตล์เสื้อผ้า หากคุณเคยเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์ใน บริษัท โฆษณาคุณสามารถเดินในเสื้อสเวตเตอร์ที่มีรอยฟกช้ำภายใต้ดวงตาของคุณและเปลี่ยนสาขาวิชานี้เป็นนักออกแบบนิตยสารนางแบบคุณจะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เข้ากับทิศทางทั่วไป และหากคุณได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบโปรแกรมทางการเมืองคุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและลบนิสัยการมาสายและใช้ชีวิตในตารางฟรี

การปรับปรุงสถานะทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพียงพอและยิ่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับการตั้งหลักในระยะที่เอื้อมถึงก็จะเพิ่มขึ้น ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตอีกเล็กน้อยในอนาคตและตอนนี้สอดคล้องกับขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น ที่แผนกต้อนรับตอนเย็นที่สถานทูตมีความจำเป็นที่จะต้องมาถึงทักซิโดและอย่ามองหาเขาก่อนที่จะเข้ามาที่ผู้คน

ยิ่งปรากฎภายนอกทั้งหมดของคุณจะสอดคล้องกับสถานะที่ต้องการมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คล่องแคล่วในภาษาและมารยาททางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบพนักงานได้รับคำเชิญจากหัวหน้าเพื่อพบกับสปอนเซอร์และกลายเป็นรองของเขา และพนักงานอีกคนหนึ่งที่ก้าวหน้ากว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในชนชั้นกลางของนักแสดงจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สิ่งนี้บังเอิญนำไปใช้กับความสัมพันธ์ส่วนตัว หากคุณรู้สึกว่าคู่ควรคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วคู่หูจะได้พบคุณอย่างสุภาพและแบ่งปันรสนิยมของคุณ หากคุณเมาในบาร์และออกไปพร้อมกับผู้มาก่อนอย่าแปลกใจที่นี่ไม่ใช่เจ้าชาย

ดูสุขภาพของคุณและลงทุนไม่เพียง แต่ในการรักษา แต่ในการตรวจสอบการตรวจสอบเป็นประจำมาตรการป้องกันการเยี่ยมชมโรงพยาบาลและการเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพของคน ๆ หนึ่งเป็นผู้นำในการบรรลุผลลัพธ์ที่สูง มันช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองความแข็งแกร่งทำให้ระบบประสาทมีความเสถียร เกี่ยวกับประสาท - คุณต้องพยายามทำให้ช้าลงเพราะ เอะอะมากขึ้นและร้องเกี่ยวกับการผูกขาดของตัวเองและความปรารถนาที่จะสูงกว่าผลที่ได้ต่ำ ความเชื่องช้าและสงบทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ดูวิดีโอ: BIG STORY : สถานะพระราชโองการทางกฎหมายในสงคมไทย (ธันวาคม 2019).

Загрузка...